Viac info o offshore spoločnostiach

Načo sa používajú offshore spoločnosti?

V množstve krajín byrokracia stavia do cesty spoločností právne prekážky, ktoré im bránia dosiahnuť skutočný rozvoj a rozširovanie v danej oblasti. V najdôležitejších offshore centrách je tomu práve naopak. Miestne vlády zabezpečujú možnosť rastu offshore firmám bez právnych obmedzení, čím im umožňujú globálny rozvoj.

Medzinárodné obchodovanie

Offshore spoločnosti sú často využívané  na medzinárodné obchodovanie. Úspora na daniach je výrazná, administratívne povinnosti minimálne, ba v niektorých prípadoch žiadne. Tieto fakty hrajú dôležitú rolu pri voľbe jurisdikcie z dôvodu medzinárodného daňového plánovania.

Medzinárodné finančné investovanie

Offshore centrá ponúkajú tak pre súkromné osoby ako aj pre firmy atraktívne možnosti v oblasti investícií. Založenie offshore spoločností neskrýva v sebe iba možnosti z oblasti daňovej optimalizácie, ale aj rôzne vymoženosti ochrany svojich investícií a ich správy. Portfólio investícií môže byť rôznorodé.  Dlhopisy, akcie, viazané vklady a iné. Pri správe uvedených investícií pomocou offshore firiem môže investor rátať s vyšším výnosom, než v prípade spoločností registrovaných v iných krajinách.

Holdingy

V medzinárodnom daňovom plánovaní je zaužívaným javom tzv. holding pre zníženie rizík z podnikania. Mnoho z offshore jurisdikcií ponúka priaznivé právne predpisy pre fungovanie holdingových spoločností. Pre ich správne využitie je potrebné brať do úvahy okrem vnútroštátnych predpisov aj existenciu výhodných medzinárodných zmlúv, hlavne zmlúv  o zamedzení dvojitého zdanenia. Využitie kvalitného daňového poradenstva v tomto smere je nevyhnutná. Iba tak môže daná štruktúra fungovať a ponúknuť nasledovné vymoženosti

Daňové poradenstvo, daňové plánovanie a iná poradenská činnosť

Vysoká znalosť v oblasti offshore podnikania je poznamenaná nedostatkovým prívlastkom, keďže odborníkov z tejto oblasti je málo. Špičkový daňový poradca je v tejto oblasti nedoceniteľným „artefaktom“. Svojou činnosťou vie naprojektovať  činnosť medzinárodnej obchodnej spoločnosti tak, aby vyhovovala všetkým kritériám. Oblasti ako informatika, projektovanie, zábavný priemysel, finančníctvo sú najčastejšie oblasti, v ktorých sú využívané už spomenuté služby . Pri registrácií offshore spoločnosti v tej správnej jurisdikcií sa mnohonásobne zjednodušia administratívne  a daňové zaťaženia, a nie v poslednom rade sa podnikanie stáva viac konkurencie schopnou. Preto je nutné dbať na ten správny výber či v jednej alebo v tej druhej oblasti.

Služby z oblasti správy vlastníctva

Duševné vlastníctvo, licencie a franchise sa čoraz viac stávajú hodnotným majetkom v portfóliu spoločnosti. Pri rozčlenení ziskov z licencií do krajín s nízkym daňovým zaťažením môže spoločnosť znížiť svoje výdaje, čím sa stáva podnikanie výnosnejším. Optimalizácia daní v tejto oblasti je nevyhnutnou časťou pre dosiahnutie čo najvyššieho zisku, či už z licencií, alebo priamo z predaja  daného práva.

Investovanie do nehnuteľností

Majetok obchodnej spoločnosti je možné spravovať prostredníctvom medzinárodnej obchodnej spoločnosti. Pri správnom výbere takej spoločnosti je možné znížiť, v niektorých prípadoch až úplne eliminovať daňové zaťaženie z prípadného predaja danej nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť sa v takýchto prípadoch nestáva predmetom predaja ako taká, ale samotná spoločnosť mení svojho majiteľa. Suma z prevodu vlastníckeho práva k spoločnosti sa stáva predmetom dane v krajine registrácie, preto je vhodný správny výber pre dosiahnutie čo najmenšieho daňového zaťaženia.

Finančné služby

Spoločnosť môže svoje podnikanie výhodne financovať s využitím offshore centier. Dočasné alebo dlhodobé financovanie podnikania je možné prostredníctvom pôžičiek svojim dcérskym spoločnostiam, prípadne formou investovania. Pre tieto potreby je nutný výber takého offshore centra, ktoré poskytuje najnižšie daňové zaťaženie v oblasti úrokov, dividend a licenčných poplatkov.

Registrácia lodí

Registrácia lodí a daňová povinnosť vyplývajúca z nej je v mnohých krajinách sveta vysoká. Sú však jurisdikcie, ktoré ponúkajú obrovské výhody pre majiteľov týchto dopravných prostriedkov. Tieto výhody sa môžu znásobiť v prípade, ak danú jachtu či loď vlastní spoločnosť založená v krajine registrácie.