|

Ostane bezbečný PayPal a Neteller?

Po zavedení automatickej výmeny informácií v oblasti daní a bankových dát sa mnohí zaujímajú o diskrétne inštitúcie. Dobrou správou je, že veľké elektronické finančné inštitúcie (PayPal alebo Neteller) nebudú mať povinnosť hlásiť údaje o svojich klientoch.
Je už istým faktom, že finančné inštitúcie štátov, ktoré neprijali návrh OECD ohľadom automatickej výmeny informácií, ostanú diskrétne a nebudú súčinné s daňovými úradmi. Takými štátmi sú napríklad Čierna hora alebo Panama. Doteraz podpísalo návrh vyše 80 krajín a ďalších 100 prejavilo v budúcnosti túto zmluvu prijať resp. podpísať. Ďalšou dobrou správou je, že veľa krajín nie je ochotná sa pridať k tejto dohode.
Mnohí však nebudú môcť si založiť účet v bankách v tzv. diskrétnych krajinách, a aj preto sa stanú atraktívnou možnosťou finančné inštitúcie poskytujúce alternatívne služby v tejto oblasti. V prípade týchto inštitúcií sa jednoznačne vyjadrila finančná správa Veľkej Británie. Zaujíma postoj, že inštitúcie, ktoré sprostredkujú „dobíjateľné“ platobné karty, alebo posktyujú služby súvisiace s e-peniazmi (E-Money), nepovažujú sa za finančné inštitúcie poskytujúce služby v oblasti vkladov, z t.titl. sa na ne nevzťahuje povinnosť zberu a výmeny informácií o transakciách svojich klientov. Poskytovanie služieb v oblasti e-peňazí jednoznačne reguluje direktíva EU (EMD), ktorá zastáva názor (článok 13.), že tieto inštitúcie sú vyňaté z pod povinnosti hlásenie a zberu dát ohľadom transakcií svojich klientov.
Finančná správa Veľkej Británie zastáva názor okrem hore uvedených, že právnicke osoby, ktoré vykonávajú faktoriálne finančné transakcie, spravujú záložné práva a úvery viazané k nim, sprostredkujú finančné služby sa taktiež nepovažujú za povinné hlásiť hore spomenuté informácie.
Je teda jednoznačné, že PayPal a Neteller sú vyňaté z pod týchto povinností, a ostávajú útočiskom pre diskrétne transakcie.