EU chystá čiernu listinu daňových rajov

Brusel usilovne pracuje na zozname takých krajín, ktoré nejavia ochotu spolupracovať ohľadom výmeny informácií týkajúcich sa daní. Zoznam má byť konečný do konca roka 2017, avšak prvá etapa bola ukončená v septembri 2016.

EU prijala rozhodnutie začiatkom roka 2016, v prípade tvorby programu pre obmedzenie daňových únikov. Skladá sa z troch etáp. V prvej etape sa na základe neutrálnych ukazovateľov vytvorí listina. Na základe tejto listiny bude možné zistiť v ktorých krajinách mimo EU je najväčšie riziko úniku daní.
V druhom kroku budú mať členské štáty možnosť rozhodnúť sa na základe spomenutej listiny, ktoré krajiny podrobia dôkladnej kontrole v oblasti daní. Počas tejto kontroly sa bude zistovať dodržiavanie medzinárodných dohovorov ohľadom daní. Tretím krokom bude zostavenie zoznamu „nespolupracujúcich krajín“ v oblasti daní. V súčasnej dobe disponuje už každí členský štát takýmto zoznamom, avšak spoloční zoznam bude mať oveľa vyššiu váhu. Jeho úlohou bude usmerňovať členské štáty, aby mohli obmedziť spoločnosti s agresívným daňovým plánovaním, kde nie v jednom prípade využívajú tieto spoločnosti „medzery“ v predpisoch týkajúcich sa daní v členských štátoch.
Koncom septembra bol zverejnený zoznam, ktorý obsahuje 81 štátov, ktoré už podstúpili hore spomenutú „analýzu“. Pri zostavovaní zoznamu sa zisťovali ekonomické dáta, právne zariadenie, daňové predpisy a rôzne finančné toky. Komisia však zdôraznila, že tento predbežný zoznam nie je záväzný. Jeho prvoradým cieľom je, aby členské štáty mali možnosť sa rozhodnúť, ktoré štáty so zoznamu sa majú podriadiť komplexnej kontrole. Táto kontrola sa má začať začiatkom roka 2017.
Komisár pre hospodárske a menové záležitosti, dane a colnú úniu Pierre Moscovici sa po zverejnení zoznamu vyjadril nasledovne:

Európska únia dbá na dôsledné dodržiavanie svojich úloh na medzinárodnej scéne ohľadom dobrej daňovej politiky. Právom očakávame to isté od našich partnerov. Chceme viesť úprimnú a otvorenú konzultáciu s našimi partnermi o tých otázkach, ktoré sa týkajú globálneho spoločenstva.“

Avšak zostavenie ucelenej čiernej listiny nebude také jednoduché. Poukázali na to aj analytici, ktorí spochybňujú to, že sa na zozname nachádzaju iba štáty mimo EU, pričom kauzy vypkunuté v posledných mesiacoch (Apple, Google, Ikea) jasne poukazujú na to, že pri obchádzaní daňových povinností na globálnej scéne sú nápomocné aj niektoré z členských štátov EU. Ďalším dôležitým aspektom sú ekonomické záujmy. Ťažko si vieme totiž predstaviť, že by EU vyzvala USA, aby zmenila svoju daňovú politku v štátoch Delaware a Nevada. Dôležité partnerstvo by bolo týmto naštrbené. Kvôli politickým záujmom na čiernom zozname budú zrejme iba malé štáty.

Similar Posts